هدف های کاری

1.صداقت و اعتماد

روابط ما با مشتریان، شرکای تجاری و کارکنان همیشه  شفاف و صادقانه است، وعده هایی که توانایی ان را نداریم نمی دهیم و همیشه وعده هایی را که می دهیم برآورده می کنیم

مشتری گرا 2.

  شرکت ما که وجود خود را مدیون پرداخت هزینه از طرف مشتریان در قبال خدمات می داند لذا رضایت مشتریان از اولویت های اساسی ما است و برای فراهم کردن ان از هیچ فداکاری اجتناب نمی کنیم

3. پیروی از منابع

ما مشتریان خود را برای سرمایه گذاری هایی که واقعا نیازی نیست هدایت نمی کنیم و منابع را تا زمانی که خدمات کافی به کارهای اساسی داده شود به محافظت تشویق می کنیم.

. توسعه مداوم- نواوری 4.

با آگاهی از اینکه توسعه و یادگیری برای تداوم شرکت ما اجتناب ناپذیر است، ما دائما نوآوری ها و تکنولوژی های در حال  توسعه را تعقیب می کنیم و در مقابل نیازهای تغییر یافته مشتریان از قبل اماده هستیم