ما کی هستیم

گروه استانبول کوتا برای اشخاص و شرکتها، خدمات حسابداری، مالی، لیست حقوق، منابع انسانی، و خدمات آموزشی و علمی فراهم می کند. این گروه دارای تخصص کامل در زمینه های حرفه ای خود مشاور مالی، وکیل، حسابرس، مربی، متخصص منابع انسانی و متخصصین نرم افزار، برای ارائه راه حل های عملی یک شرکت گروهی با جمع اوری  اطلاعات شغلی و تجربه های خود می باشد.

با این گروه که بر اساس کروه مشاوره ای تشکیل شده، در مقابل موضوعات مالی و قانونی صاحب اطلاعات مستحکمی می باشد. مشتریانمان از کل  اطلاعات و تجربه های این گروه بهره می گیرد و به این ترتیب شرکت ها می توانند از جدید ترین و مناسب ترین راه حل های علمی برای نیازهای خود از این گروه استفاده کنند.

 این گروه از طریق مشاوره ، خدمات حسابداری، خدمات لیست حقوق، مدیریت منابع انسانی و خدمات آموزشی و تجربی به تمام جنبه های کار شما تمرکز می کند.

شریکان گروه با همکاری شما عمل می کنند و به شما در فرآیندهای کاری در مورد مطابق بودن موضوعات داخلی و بین المللی راه حل در اختیار شما قرار می دهد.

به عنوان گروه مشاوره با ساختار پویا و تجربه های خود در مورد نیافتادن درطلعه های هزینه های هنگفت، راه حل هایی ارایه می دهیم و با ایجاد مناسب ترین راه حل ها توسط شریکانمان مناسب ترین هزینه ها را پیشنهاد می کنیم وما از زمان تاسیس، به طور مداوم  به کارکنان، تکنولوژی سرمایه گذاری کرده ایم و می کنیم و خواهیم کرد