حسابداری، حسابداران، حسابداری، مالیاتی، خدمات، استانبول، ترکیه، استانبول، حسابداری، مشاوره مالی، مالیاتی، حسابداران، دفاتر حسابداری، دفتر مشاوران مالی، حفظ کتاب حسابداری، خدمات حسابداری، خدمات حسابداری، شرکت های بزرگ خدمات حسابداری، خدمات حسابداری حسابداری،

محاسبه- ثبت دفتر

بر اساس قوانین مالیاتی ترکیه، تاجرانی که مشغول فعالیتهای تجاری هستند موظف به ثبت دفتر محاسبه هستند. اقدامات مالی را باید در دفتر محاسبه ثبت کنند و در زمان های لازم به مقامات مالیاتی ابراز کنند.

 

تاجرانی که مسئولیت ثبت دفتر محاسبه را به جا نمی اورند با جزای نقدی هنگفتی می توانند مواجه می شوند.  

 

 امروز، در چارچوب پیشرفت های تکنولوژیک، دسترسی به رسانه های الکترونیکی سرعت یافته ، ساختار مالی شرکت یک حال شفاف به خود گرفته است. به همین دلیل یک سیستم حسابداری پویا، با نگهداری دفتر حسابداری به طور مرتب کار شما را در برابر خطرات مالی محافظت می کند وهمزمان، با منظم نگه داشتن دفاتر حسابداری ،احتیاج های گرفتن اطلاعات مالی از قبیل  دارایی ها و منابع، درآمدها و قرضها را فراهم خواهد کرد و تصمیم گیری ها را برای شما اسان خواهد کرد.

gallery/muhasebe_accounting_accountant